Úplná pravidla fotografické soutěže "Vinařství Hodonín"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel fotografické soutěže „Vinařství Hodonín - "Nakup lahve vína a soutěž o hodnotné ceny“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem, respektive provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete organizátorovi a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku. 

1. PRAVIDLA A PODMÍNKY fotografické soutěže „Vinařství Hodonín - Nakup lahve vína a soutěž o hodnotné ceny“

1.1 Vyhlašovatelem, organizátorem, pořadatelem, provozovatelem a technickým správcem fotografické soutěže „Vinařství Hodonín - Nakup lahve vína a soutěž o hodnotné ceny“ (dále jen „Fotosoutěž“) je Vinařství Hodonín s.r.o., Dubňanská 1247, PSČ 696 11 Mutěnice, IČ: 06511651 (dále jen „Organizátor”).

1.2 Kontaktní adresa Organizátora je Velkomoravská (areál bývalého Masokombinátu Hodonín), 695 01 Hodonín (dále jen „kontaktní adresa“). Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami Fotosoutěže (dále jen „Pravidla”).

2. Podmínky účasti ve Fotosoutěži

2.1 Fotosoutěže se může zúčastnit kterýkoliv zájemce starší 18 let (dále jen „účastník“), který:

a) zakoupí na prodejně víno (celkem DVĚ LIBOVOLNÉ LÁHVE) s etiketou označenou Vinařství Hodonín

b) pořídí originální snímek s vínem (oběma láhvemi) označeným etiketou Vinařství Hodonín a zašle snímek do zprávy Facebook Vinařství Hodonín. Snímek (fotografie) bude uložen do alba na Facebooku Vinařství Hodonín a 5 fotografií s nejvyšším počtem "To se mi líbí - Like" budou odměněny hodnotnými cenami (1. - 5 cena).

c) dá "To semi líbí - Like" Facebook stránce Vinařství Hodonín 

d) bude sdílet info o soutěži na svém osobním Facebook profilu.

2.2 Z účasti ve Fotosoutěži jsou vyloučeny snímky, které prokazatelně nebyly pořízeny s vínem etikety Vinařství Hodonín.

3. Místo a doba konání Fotosoutěže

3.1 Fotosoutěž se koná v době od 20. 10. 2019 do 20. 12. 2019. včetně (dále jen „doba konání akce“) prostřednictvím webu Organizátora www.vinarstvihodonin.cz a facebookových stránek Organizátora www.facebook.com/vinarstvihodonin (dále jen „místo konání akce“). 

4. Výhry

4.1 Hlavní výhra - první cena

Krosové horské kolo TREK 2019 MARLIN 6 MATTE TREK BLACK

4.2 Druhá cena

Tablet

4.3 Třetí cena

SmartPhone

4.4 Čtvrtá cena

Vína Vinařství Hodonín v hodnotě 1 000 Kč

4. 5. Pátá cena

Vína Vinařství Hodonín v hodnotě 500 Kč

5. Vyhodnocení soutěže

5.1 Snímek (fotografie) bude uložen do alba na Facebooku Vinařství Hodonín a 5 fotografií s nejvyšším počtem "To se mi líbí - Like" budou odměněny postupně podle počtů "To se mi líbí - Like" hodnotnými cenami (1. - 5 cena).

6. Oznámení a předání výhry

6.1  Výherci jsou informováni o výhře do 48 hodin od ukončení Fotosoutěže formou Facebookové zprávy jako odpověď na zaslaný snímek (fotografii) a dále pak budou informování o fyzickém předání (zaslání) své výhry.

7. Účast ve Fotosoutěži a zpracování osobních údajů

7.1 Účast ve Fotosoutěži je dobrovolná. Účastník Fotosoutěže zasláním snímku (fotografie) vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a potvrzuje, že byl seznámem s Poučením o zpracování osobních údajů, které je dostupné na www.vinarstvihodonin.cz  a je také součástí těchto pravidel.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Fotosoutěž se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely.

8.2 Každý Účastník se účastní Fotosoutěže s vědomím, že může požadovat výhry pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Fotosoutěže či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka, si Organizátor vyhrazuje právo účastníka z Fotosoutěže bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním k výhře třetí osoba).

8.3 Výsledky Fotosoutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti ve Fotosoutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek Fotosoutěže účastníkem, je účastník povinen Organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.

8.4 Organizátor ani Provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka ve Fotosoutěži či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.

8.5 Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech.

8.6 Organizátor akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry.

8.7 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Fotosoutěž odložit, zkrátit dobu trvání Fotosoutěže, přerušit nebo zrušit Fotosoutěž bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

8.8 V případě, že dojde ke změnám v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým zněním Pravidel bude dostupný na webu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

8.9 Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od Organizátora.

8.10 Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že Organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, včetně profilů organizátora na sociálních sítích.

9. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje Účastník Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu platných a účinných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro realizaci příslušné soutěže, min. v následujícím rozsahu:

a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři, příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.

b) Doba zpracovávání: do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla.

c) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher a marketingová propagace Organizátora.

d) Právní titul: souhlas Účastníka.

e) Zpracovatel osobních údajů: Organizátor.

f) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci soutěže, tj. výběr a kontaktování Výherců.

g) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Účastníkům následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Organizátora uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Organizátora (viz bod 1 výše):

právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Organizátor zpracovává;
právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
právo na přenositelnost osobních údajů;
právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu Výherce, nemá vliv na výhru v soutěži;
právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

soutez plakat

Dubňanská 1247696 11 Mutěnice

IČ: 06511651, DIČ: CZ06511651
Spisová značka 102459 C, Krajský soud v Brně
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.